Το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ:

  • αναπτύχθηκε με στόχο την άρση των εμποδίων και των διακρίσεων κατά των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) και την ισότιμη πρόσβασή τους στη γνώση,
  • περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο Διαδικτυακών Υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν όλο τον κύκλο της μετατροπής και διάθεσης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε διαφορετικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (ανάλογα με τον τύπο αναπηρίας) για τους φοιτητές με εντυποαναπηρία,
  • έχει στόχο να απλοποιήσει, να επιταχύνει, να αυτοματοποιήσει και να βελτιώσει όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης Προσβάσιμων Ψηφιακών Συγγραμμάτων που έχει αναπτύξει η Μονάδα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας ΦμεΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ), ακολουθώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

> Είσοδος στον ΕΡΜΟΦΙΛΟ