Νομοθεσία

Νόμοι

 • Nόμος 4283/10 Σεπτεμβρίου 2014 (αριθμ. φύλλου Α/189), Άρθρο 7
  Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) καταργείται. Η καταργούμενη διάταξη παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156): "2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2009."
  [το ΦΕΚ σε PDF]
 • Νόμος 4074/11 Απριλίου 2012 (ΦΕΚ 88Α')
  Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (2008)
  Άρθρο 24, Εκπαίδευση, Παράγραφος 24.5: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες."
  [το ΦΕΚ σε PDF]
 • Νόμος 4009/6 Σεπτεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 196Α')
  Πρόνοιες για τους Φοιτητές με Αναπηρία
  [οι πρόνοιες σε DOC] [το ΦΕΚ σε PDF]

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Υπουργική Απόφαση με Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 24 Οκτωβρίου 2007 (ΦΕΚ 2065 Β')
  Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των ΑμεΑ
  [το ΦΕΚ σε PDF]

Διεθνείς Συμβάσεις


Σημείωση: Πρέπει να κατεβάσετε το δωρεάν πρόγραμμα Adobe Reader για να δείτε τα έγγραφα PDF.
Εικονίδιο για κατέβασμα του προγράμματος Adobe Reader