Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Γυμνασίου > Μαθηματικοί Τελεστές

Φυσική Γυμνασίου: Μαθηματικοί Τελεστές

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x002Β + + plus sign συν
0x002D - - hyphen minus μείον
0x00B0 ° 4 degree sign βαθμός μέτρησης
0x00Β7 . . bullet operator επί
0x223C @: tilde operator τελεστής περισπωμένη
0x221A > radical τετραγωνική ρίζα
0x2218 .* composition κυκλικός τελεστής,τελεστής σύνθεσης
0x2217 @# asterisk operator τελεστής αστερίσκος