Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Γυμνασίου

Φυσική Γυμνασίου

Το υποσύνολο του Κώδικα Μαθηματικών και Επιστημονικών Συμβόλων Nemeth που αντιστοιχεί στη βαθμίδα Γυμνάσιο για τη Φυσική παρουσιάζεται μέσα από τρείς ενότητες: τους Ενδείκτες Nemeth, τα Σύμβολα Nemeth και τους Κανόνες Μορφοποίησης Nemeth. Η ενότητα Κανόνες Μορφοποίησης Nemeth δε, προϋποθέτει την εξοικείωση σας με τις δύο προηγούμενες ενότητες.

Προσοχή: Για την σωστή παρουσίαση του περιεχομένου της σελίδας αυτής και των επόμενων σιγουρευτείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις Οδηγίες Πρόσβασης Περιεχομένου.

Ενδείκτες Nemeth

Οι ενδείκτες Nemeth χρησιμοποιούνται για να εφαρμόζονται οι κανόνες των μαθηματικών εκφράσεων και να αποδίδονται σωστά στο χώρο. Για παράδειγμα ο # ονομάζεται αριθμοδείκτης και είναι απαραίτητος όταν ακολουθεί αριθμός. Ακολουθεί ένα παράδειγμα χρήσης των ενδεικτών: ;a+#3.k5 δηλαδή a+3=5

όπου πριν από τον αγγλικό χαρακτήρα a έχει χρησιμοποιηθεί ο ενδείκτης των αγγλικών χαρακτήρων και πριν από το 3 έχει χρησιμοποιηθεί ο αριθμητικός ενδείκτης. Και στις δυο περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η χρήση τους για να γίνεται σωστά η μαθηματική αναπαράσταση κάθε συμβόλου που χρησιμοποιείται.

, ενδείκτης κεφαλαιοποίησης

; ενδείκτης αγγλικών χαρακτήρων

, διαχωριστής χιλιάδων

. υποδιαστολή

# αριθμητικός ενδείκτης

_ ενδείκτης στίξης


Σύμβολα Nemeth

Τα σύμβολα Nemeth διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 1. Ελληνικό Αλφάβητα
 2. Αγγλικό Αλφάβητα
 3. Αριθμητικά Ψηφία
 4. Στίξη
 5. Μαθηματικοί Τελεστές
 6. Σύμβολα Ομαδοποίησης
 7. Βέλη

Σημείωση: Οι κατηγορίες 1, 2 και 3 των συμβόλων Nemeth είναι όμοιες για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

Κανόνες Μορφοποίησης Nemeth

Οι κανόνες μορφοποίησης Nemeth διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 1. Ελληνικοί/Αγγλικοί Χαρακτήρες
 2. Κλάσματα
 3. Δείκτες-Εκθέτες
 4. Ρίζες