Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Επικοινωνία

Επικοινωνία

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιoπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7275305, Φαξ: 210 6018677,

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Ηλ. Ταχυδρομείο: koupe@di.uoa.gr