Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Λυκείου > Σύμβολα Στίξης

Φυσική Λυκείου: Σύμβολα Στίξης

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x002E . . full stop τελεία
0x002c , , comma κόμμα
0x003B ; 2 semicolon ελληνικό ερωτηματικό
0x00AB « "k@"k] left pointing double angle quotation mark άνοιγμα εισαγωγικών
0x00BB » .1@.1] right pointing double angle quotation mark κλείσιμο εισαγωγικών
0x0027 ' ' apostrophe απόστροφος
0x0021 ! 6 exclamation-mark θαυμαστικό
0x003A : "1 colon άνω-κάτω τελεία
0x00A8 ¨ *7 diaeresis διαλυτικά
0xΑ789 : : modifier letter colon άνω κάτω τελεία
0x0025 % % percent sign επί τοις εκατό
0x00AF ¯ : macron μακρά