Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Λυκείου > Μαθηματικοί Τελεστές

Φυσική Λυκείου: Μαθηματικοί Τελεστές

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x002Β + + plus sign συν
0x002D - - hyphen minus μείον
0x00B0 ° 4 degree sign βαθμός μέτρησης
0x00Β7 . . bullet operator επί
0x223C @: tilde operator τελεστής περισπωμένη
0x221A > radical τετραγωνική ρίζα
0x2218 .* composition κυκλικός τελεστής,τελεστής σύνθεσης
0x2217 @# asterisk operator τελεστής αστερίσκος
0x2303 ^ ^ up arrowhead καπελάκι
0x003D = = equals ίσον
0x2261 _l identical to ταυτόσημο με
0x00B1 ± +- plus minus συν-πλήν
0x2213 -+ minus plus μείον συν
0x2248 +- almost equal to σχεδόν ίσον με