Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ίδρυση Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας υπαγόμενης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ι. Την ίδρυση νέας διοικητικής δομής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ιδρύματος.
Αντικείμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας είναι η εξυπηρέτηση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν την υγειονομική τους φροντίδα, τη σταδιοδρομία και την πρακτική άσκηση, τη σίτιση, τις πολιτιστικές και αθλητικές τους δραστηριότητες, τη λειτουργία των φοιτητικών αναγνωστηρίων και των χώρων Η/Υ, καθώς η υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία και αλλοδαπών φοιτητών.
Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα, Γραφεία και Μονάδες:

5. Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Τμήμα.

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και αντικείμενό της θα είναι η εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, τα οποία είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο Ίδρυμα. Ειδικότερα η Μονάδα διαρθρώνεται σε:

Α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης με σκοπό τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

 1. Η επιμέλεια και σύνταξη της ημερήσιας διάταξης της επιτροπής και η τήρηση των πρακτικών των συνεδριών,
 2. η αλληλογραφία και τήρηση αρχείου επικοινωνίας του Τμήματος με τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος,
 3. η σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών προβλέψεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η σύνταξη και υποβολή στο Επιμέρους Σημείο Αναφοράς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) προτάσεων βέλτιστης εφαρμογής της Σύμβασης στα Α.Ε.Ι., η σύνταξη ετήσιας έκθεσης προόδου και η διενέργεια διαβούλευσης για τα παραπάνω θέματα με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με αναπηρία.

Β. Γραφείο Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Παραγωγής Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού, με αντικείμενο την προσαρμογή στο περιβάλλον, την παροχή υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και την ανάπτυξη και υλοποίηση της ψηφιακής προσβασιμότητας.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

 1. Η δημιουργία Μητρώου στοιχείων όλων των ατόμων του Ιδρύματος με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η παραγωγή στατιστικών αναφορών,
 2. η καταγραφή περιορισμών και εμποδίων που συναντούν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία και η αξιολόγηση των ικανοτήτων πρόσβασής τους σ’ αυτήν,
 3. η ενημέρωση, κατάρτιση και υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης, υποστήριξης και διεξαγωγής εξετάσεων για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 4. η σύνταξη προτάσεων, η υλοποίηση και διάθεση ειδικών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής, καθώς και η εκπαίδευση σ’ αυτές των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 5. η λειτουργία υπηρεσίας διαμεταγωγής για την παροχή τηλεδιερμηνείας,
 6. η λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών συγκέντρωσης, επεξεργασίας και παραγωγής προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού.

Γ. Γραφείο Προσβασιμότητας στον Δομημένο Χώρο και Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στη φυσική προσβασιμότητα στα κτήρια του Ιδρύματος και στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία μετακίνησης.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

 1. Ο εντοπισμός και η καταγραφή εμποδίων σχετικά με τη φυσική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον δομημένο χώρο του Ιδρύματος σε υφιστάμενα κτήρια ή στα σχέδια νέων κτηρίων,
 2. η σύνταξη προτάσεων για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων προβλημάτων στον δομημένο χώρο και η συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος για την άρση των προβλημάτων,
 3. η λειτουργία ολοκληρωμένης υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων με αναπηρία μετακίνησης,
 4. η εφαρμογή προγραμμάτων κινητικότητας και προσανατολισμού για άτομα με απώλεια όρασης και χρήστες τροχοκαθισμάτων.

Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και τις επιμέρους Μονάδες και Τμήματα προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Στη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.