Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπηρεσία Τηλεδιερμηνείας

Video Relay Service use
Η Υπηρεσία Τηλεδιερμηνείας (Διαμεταγωγής) - ΥΤ (Relay Service - RS) απευθύνεται σε φοιτητές με ολική ή μερική απώλεια ακοής χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και σε φοιτητές χωρίς ομιλία ή με σοβαρή δυσαρθρία και γενικότερα όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για τη διαπροσωπική τους επικοινωνία. Σκοπός της ΥΤ είναι να εξασφαλίζει άμεση απομακρυσμένη διαπροσωπική επικοινωνία με τους συμφοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ. Η ΥΤ απασχολεί Διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και λειτουργεί με τους εξής τρόπους:
  • με χρήση εικονοτηλεφωνίας: ο φοιτητής χρήστης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επικοινωνεί με την ΥΤ νοηματίζοντας μέσω διαδικτυακής εικονοτηλεφωνίας και ο Διερμηνέας μεταφράζει προφορικά και σε πραγματικό χρόνο προς το συνομιλητή του και αντίστροφα. Στις περιπτώσεις φοιτητών με μερική απώλεια ακοής λειτουργεί υποβοηθητικά διευκολύνοντας την επικοινωνία μέσω χειλεανάγνωσης. Μπορεί να συνδυάζεται και με κειμενοτηλεφωνία.
  • με χρήση κειμενοτηλεφωνίας (text relay service): ο φοιτητής επικοινωνεί με την ΥΤ με γραπτά μηνύματα μέσω του υπολογιστή του και ο Διερμηνέας μεταφράζει προφορικά και σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεφώνου προς το συνομιλητή του και αντίστροφα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΥΤ δίνονται στο ακόλουθο video, το οποίο παρουσιάζει τη λειτουργία της.