Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νομοθεσία

ΝόμοςΦύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)Απόσπασμα του νόμου σχετιζόμενο με τα Άτομα με Αναπηρία
Νόμος 4957/2022ΦΕΚ 141Α’Πρόνοιες νόμου 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” για θέματα προσβασιμότητας
Αποσπάσματα Νόμου 4957/2022
Νόμος 4727/2020ΦΕΚ 184Α’ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
Απόσπασμα Νόμου 4727/2020
Νόμος 4672/2020ΦΕΚ 48Α’Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
Νόμος 4672/2020
Νόμος 4591/2019
ΦΕΚ 19Α’Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα
Μέρος Α’ Νόμου 4591/2019
Νόμος 4488/2017
ΦΕΚ 137Α’Κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Μέρος Δ’ Νόμου 4488/2017
Νόμος 4485/2017
ΦΕΚ 114Α’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
Οι πρόνοιες του Νόμου 4485/2017 για τους Φοιτητές με Αναπηρία
Νόμος 4452/2017
ΦΕΚ 17Α’Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
Οι πρόνοιες του Νόμου 4452/2017 για εθνικό κατάλογο και πρότυπα προσβάσιμων τεκμηρίων υπό το συντονισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Nόμος 4283/2014
ΦΕΚ 189Α’Άρθρο 7. Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Νόμος 4074/2012
ΦΕΚ 88Α’Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
Οι πρόνοιες του Νόμου 4074/2012 για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση
Νόμος 4009/2011
ΦΕΚ 196Α’Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Oι πρόνοιες του νόμου 4009/2011 για τους Φοιτητές με Αναπηρία
Νόμος 3549/2007
ΦΕΚ 69Α’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Η πρόνοια του Νόμου 3549/2007 για σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

ΝόμοςΦΕΚΑπόσπασμα του νόμου σχετιζόμενο με την εισαγωγή των ατόμων με Σοβαρές Παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Νόμος 3794/2009ΦΕΚ 156 A’Άρθρο 35
Νόμος 4186/2013
ΦΕΚ 193 Α’Άρθρο 39, παράγραφος 24
Νόμος 4218/2013
ΦΕΚ 268 Α’Άρθρο 6, παράγραφος 2
Νόμος 4283/2014
ΦΕΚ 189 Α’Άρθρο 7

Υπουργικές Αποφάσεις

Υπουργική ΑπόφασηΦΕΚ ή ΕπιστολήΑπόσπασμα της απόφασης σχετιζόμενο με τα Άτομα με Αναπηρία
Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ.153/147462/Α5 28 Νοεμβρίου 2022ΦΕΚ 6069 Β’Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358)
Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ.151/17897/Β6 7 Φεβρουαρίου 2014ΦΕΚ 358 Β’Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ.40.4/1/989 12 Απριλίου 2012ΦΕΚ 1301 Β’Κύρωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Υποχρεώσεις των ιστοθέσεων για προσβασιμότητα από ΑμεΑ
Άρθρο 3(vi)-Παράρτημα Ι, Παράγραφος 7
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/79143/Β3 3 Ιουλίου 2009
Φ.1/79143/Β3Εγκύκλιος περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010 (βλ. κεφάλαιο Α, Παράγραφος 6)
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/114344/Β3 18 Σεπτεμβρίου 2009
Φ.1/114344/Β3Τροποποίηση-συμπλήρωμα της παραγράφου 6 της αριθ. Φ1/79143/Β3/03.07.2009 εγκυκλίου περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010
Υπουργική Απόφαση με Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 24 Οκτωβρίου 2007
ΦΕΚ 2065 Β’Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των ΑμεΑ
Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ. 151/20049/Β6 1 Μαρτίου 2007
ΦΕΚ 272Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις Ατόμων με Αναπηρία για το 2007
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5/1449/Β3, 4 Ιανουαρίου 2006
Φ5/1449/Β3Διευκολύνσεις σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου 10366/Γ6, 30 Ιανουαρίου 2004
10366/Γ6Έγκριση του κώδικα Nemeth για τα μαθηματικά στη γραφή Braille
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ142/Β3/7104, 19 Δεκεμβρίου 1990
Φ.142/Β3/7104Διευκολύνσεις σε φοιτητές με δυσλεξία

Εγκύκλιοι

ΕγκύκλιοςΠράξηΘέμα
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος λειτουργίας επταμελών, 18 Νοεμβρίου 2019ΑΔΑ: 78ΝΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟΜΕισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανακοίνωση πιστοποίησης ΚΕ.Π.Α., 4 Νοεμβρίου 2019
ΑΔΑ: ΨΑ9Χ4653ΠΣ-4ΚΞΠιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος, 17 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΔΑ: 6ΛΓΣ4653ΠΣ-7Ω9Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δελτίου Τύπου, 1 Νοεμβρίου 2017
ΑΔΑ: ΩΩΣΚ4653ΠΣ-4ΨΣΕισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Πρυτανικές Αποφάσεις

Πρυτανική ΑπόφασηΦύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)Απόσπασμα του νόμου σχετιζόμενο με τα Άτομα με Αναπηρία
Πρυτανική απόφαση με αριθμό 1433 24 Ιανουαρίου 2023ΦΕΚ 545Β’Ίδρυση Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας υπαγόμενης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες