Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απόσπασμα Νόμου 4283/2014

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7
Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) καταργείται.

Η καταργούμενη διάταξη παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156): «2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2009.»