Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απόσπασμα ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989

Υποχρεώσεις των ιστοθέσεων για προσβασιμότητα από ΑμεΑ: Άρθρο 3(vi)-Παράρτημα Ι, Παράγραφος 7 της Υπουργικής Απόφασης "Κύρωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 ΦΕΚ 1301 Β', 12 Απριλίου 2012.

Άρθρο 3

Κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης
vi. Προδιαγραφές για την προσβασιμότητα όλων στους διαδικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ, ιδίως για τον τρόπο πρόσβασης, της μελέτης των δημοσίων εγγράφων και της χορόγησης αντιγράφων αυτών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Παράρτημα Ι

Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

7. Προσβασιμότητα

  • Κανόνες Υποχρεωτικοί (ΚΥ).
    Υποχρεωτικοί είναι οι κανόνες που η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται είναι επιβεβλημένη για τους φορείς του Δημοσίου τομέα.
  • Κανόνες Προαιρετικοί (ΚΠ).
    Προαιρετικοί είναι οι κανόνες που παρέχουν την ευχέρεια της μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που τίθενται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς. Σε διαφορετική περύπτωση η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες είναι υποχρεωτική.
[ΚΥ.49]

Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ».

[ΚΥ.27]

Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το πρότυπο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑΑ».

[ΚΠ.28]

Κατά το στάδιο ανάπτυξης διαδικτυακών τόπων, οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εκτελούν τους παρακάτω ελέγχους:
• 'Ελεγχο συμμόρφωσης της σύνταξης HTML που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες σύμφωνα με τα πρότυπα του W3C.
• 'Ελεγχο επικύρωσης της σωστής χρήσης Cascading Style Sheets (CSS).
• 'Ελεγχο ποιότητας, προσβασιμότητας και ιδιωτικότητας του περιεχομένου των ιστοσελίδων του ΔΔΤ.
Οι παραπάνω έλεγχοι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εκτελούνται με εργαλεία ή υπηρεσίες που προτείνονται από W3C σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης τους.

[ΚΥ.50]

Το περιεχόμενο κάθε Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου (ΔΔΤ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου φυλλομετρητή Ιστού για την πρόσβαση σε αυτό. Κάθε ΔΔΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιμος τουλάχιστον με τις εκδόσεις τις τελευταίας πενταετίας των Internet Explorer και Mozilla Firefox, Chrome και Safari.

[ΚΠ.29]

Το περιεχόμενο κάθε Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο από εναλλακτικές συσκευές όπως PDAs και κινητά τηλέφωνα.

[ΚΠ.30]

Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω διαδικτύου (με χρήση φυλλομετρητή) και για χρήση από φορητές συσκευές, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ λαμβάνουν υπόψη τις Βέλτιστες Πρακτικές Παγκοσμίου Ιστού για Κινητά που συνίστανται από το W3C (Mobile Web Best Practices).

[ΚΥ.51]

Κάθε «επίσημος» διαδικτυακάς τόπος κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων.

[ΚΥ.52]

Οι «εναλλακτικοί» διαδικτυακοί τόποι ενός δημόσιου φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παραπέμπουν ή να κατευθύνουν τους επισκέπτες σε ένα «επίσημο» διαδικτυακό τόπο του φορέα. Κάθε «εναλλακτικός» διαδικτυακάς τόπος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενημερώνει τους επισκέπτες σχετικά με την ανακατεύθυνσή τους σε ένα «επίσημο» διαδικτυακό τόπο (εάν ακολουθείται η συγκεκριμένη τακτική), η οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ολοκληρώνεται εντός 5 δευτερολέπτων από την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος.