Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απόσπασμα Φ142/Β3/7104

ΘΕΜΑ: Διευκόλυνση σε δυσλεκτικούς  φορείς

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Π.Δ 57/1990 στους υποψήφιους φοιτητές για ΑΕΙ και ΤΕΙ που πάσχουν από δυσλεξία, εφόσον προσκομίσουν ειδική διαγνωστική έκθεση από ιατροπαιδαγωγικό κέντρο  ή σταθμό, από την οποία προκύπτει η φυσική τους αδυναμία να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα να εξετάζονται προφορικά στις γενικές εξετάσεις.

Επειδή το πρόβλημα των δυσλεξικών, που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ και ΤΕΙ,  παραμένει το ίδιο και  στη διάρκεια των σπουδών τους, παρακαλούμε να ληφθεί μέριμνα ώστε ο φοιτητές αυτοί να εξετάζονται προφορικά, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η φοίτηση τους.

Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση από την οποία να φαίνεται ότι πάσχουν από δυσλεξία  και όχι από στοιχεία δυσλεξίας.