Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απόσπασμα 10366/Γ6

ΘΕΜΑ: Έγκριση του κώδικα Nemeth για τα μαθηματικά στη γραφή Braille

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. 3/18-12-2003 Πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εγκρίνουμε την καθιέρωση του κώδικα Nemeth ως την επίσημη συμβολογραφία για τα μαθηματικά και τις επιστήμες στη γραφή των τυφλών (Braille).