Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συχνές Ερωτήσεις

Είμαι φοιτητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σε ποιους απευθύνεται η Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο);

Η ΜοΠρο απευθύνεται σε φοιτητές με αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή κάποια σοβαρή πάθηση οι οποίοι φοιτούν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Τι πρέπει να κάνω για να λάβω υπηρεσίες από τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ);

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ένας Φοιτητής με Αναπηρία (ΦμεΑ), μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή κάποια σοβαρή πάθηση τις υπηρεσίες της Μονάδας Προσβασιμότητας για ΦμεΑ (ΜοΠροΦμεΑ) ή να συνεργαστεί με το Σύμβουλο Καθηγητή του τμήματός του, είναι η συμπλήρωση του Εντύπου Καταγραφής Αναγκών.


Ποιες υπηρεσίες παρέχει η Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) στους Φοιτητές με Αναπηρία;

Η ΜοΠρο:

  • Μπορεί να αξιολογήσει τις ικανότητες του φοιτητή, να εντοπίσει τις ειδικές του ανάγκες και τα πιθανά προβλήματα που θα συναντήσει κατά τις ακαδημαϊκές του σπουδές και να προτείνει κάποιες πιθανές λύσεις από τις διαθέσιμες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.
  • Λειτουργεί προσβάσιμους σταθμούς εργασίας στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, για φοιτητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης και εκείνους με κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα.
  • Μετατρέπει ακαδημαϊκά συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή, για τους φοιτητές με εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
  • Ανάπτυξε και συντηρεί τη συλλογή δωρεάν λογισμικού υποστηρικτικών τεχνολογιών ΑΘΗΝΑ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και smartphone ή tablet, όπου έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι.
  • Συντονίζει την εθελοντική υποστήριξη ΦμεΑ  από εθελοντές συμφοιτητές τους, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.
  • Προσφέρει απομακρυσμένη ή πρόσωπο-με-πρόσωπο διαπροσωπική επικοινωνία με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω τηλεδιερμηνείας σε φοιτητές με ολική ή μερική απώλεια ακοής χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και σε φοιτητές χωρίς ομιλία ή με σοβαρή δυσαρθρία και γενικότερα όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για τη διαπροσωπική τους επικοινωνία.
  • Εξυπηρετεί φοιτητές με κινητική αναπηρία στα κάτω άκρα στην καθημερινή μεταφορά τους από τα σπίτια τους/στάση ΜΜΜ προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα.

Ενδιαφέρομαι για προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Είσαι Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ενδιαφέρεσαι για τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Υποψήφιοι για σπουδές μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής. Ο τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά για τα Ατομα με Σοβαρές Παθήσεις, όπου περιλαμβάνονται πολλές αναπηρίες, γίνεται, εφόσον το επιθυμούν, εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, για το κάθε ακαδημαϊκό έτος.


Ποια είναι η διαδικασία για τη χρήση της ειδικής διάταξης του 5%;

Η διαδικασία για τη χρήση της ειδικής διάταξης του 5% έχει ως εξής:

  • Οι υποψήφιοι καλούνται ετησίως να υποβάλλουν αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ).
  •  Σε δεύτερη ημερομηνία, το ΥΠ.Π.Ε.Θ καλεί τους υποψήφιους που εγκρίθηκαν από τις Επιτροπές να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να το αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην τρέχουσα Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις.
  • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, οι εισαχθέντες με το 5% καταθέτουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η κάθε γραμματεία κάνει τον τελικό έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και ανακοινώνει ημερομηνία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των εισαχθέντων.

Είσαι Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ενδιαφέρεσαι για προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ);

Τα 33 Τμήματα του ΕΚΠΑ οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ). Προκειμένου να τύχουν ισότιμης πρόσβασης οι Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) στις ακαδημαϊκές σπουδές, το ΕΚΠΑ ίδρυσε το 2006 τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ). Η ΜοΠροΦμεΑ υποστηρίζει τους ΦμεΑ με διάφορες υπηρεσίες, ώστε να επιτύχει την πρόσβασή τους στις σπουδές, δίνει κατευθύνσεις στους εμπλεκόμενους διδάσκοντες και γραμματείς και προωθεί αιτήματα άρσης των εμποδίων στους αρμόδιους. Το πτυχίο που λαμβάνουν οι ΦμεΑ είναι ισότιμο με αυτό των συμφοιτητών τους, αφού διδάσκονται την ίδια ύλη και εξετάζονται στα ίδια θέματα με τους συμφοιτητές τους. Οι διευκολύνσεις που παρέχονται αφορούν μόνο σε άρση των εμποδίων.


Είσαι άτομο με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και ενδιαφέρεσαι για προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ);

Το ΕΚΠΑ ίδρυσε το 2006 τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) στις ακαδημαϊκές σπουδές. Πέρα από τους ΦμεΑ το ΕΚΠΑ διαπίστωσε την ανάγκη υποστήριξης και άλλων ομάδων φοιτητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν, με την επέμβαση της ΜοΠροΦμεΑ, να υποστηριχθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να λάβουν κατάλληλες σημειώσεις ή και να τύχουν κατάλληλων ρυθμίσεων στις εξετάσεις, με σκοπό την άρση των δυσκολιών αυτών.